G.S.N. Equities הינה חברת יזמות נדל"ן הממוקמת בניו יורק ומתמחה בהשקעות נדל"ן פיננסיות.
 
.G.S.N רוכשת נדל"ן בניו יורק במחירים נמוכים משמעותית משווי השוק שלו, תוך השבחתו, השכרתו ומימושו תוך השגת רווח הון משמעותי.
 
ל .G.S.N סניף בישראל שמאפשר למשקיעים הישראלים שיתופי פעולה עסקיים ומעניק ליווי מקצועי מלא וניהול שוטף לכל אורך השקעת הנדלבארה.
 
אנו מזמינים אתכם להנות מהזדמנויות הנדל בארה, להשתמש במקצועיות ובנסיון של מומחי G.S.N. Equities בהשקעות נדל"ן בניו יורק ולהצטרף להצלחות ההשקעה שלנו.